VERTROUWENSPERSONEN ERMELO

Zicht op ongewenste omgangsvormen

Een vertrouwenspersoon is er voor jou, als je beseft dat je op het werk ongewenst behandeld wordt.

 

wat zijn ongewenste omgangsvormen?

 

agressie en geweld

Een werknemer wordt verbaal of fysiek lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

Lees meer

Van agressie en intimidatie is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders (klanten, patiënten).
Voor beide situaties geldt dat de werkgever maatregelen moet treffen om ze te voorkomen.

Vormen van agressie:
Verbale agressie – uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden.
Fysieke agressie – schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven. Bij gewelddadige overvallen kan fysieke agressie zelfs nog extremere vormen aannemen.
Psychische agressie – iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen. Dit wordt gedefinieerd als interne agressie.

Agressie en geweld zijn, naast pesten, seksuele intimidatie en discriminatie, een vorm van psychosociale arbeidsbelasting.
Wie dit probleem effectief wil aanpakken zal allereerst goed moeten weten wat men eronder verstaat en wat de uitingsvormen zijn.

Interne en externe agressie
Agressie op het werk kan intern en extern plaatsvinden. Interne agressie is afkomstig van collega’s, leidinggevenden en bestuurders. Externe agressie wordt gepleegd door bijvoorbeeld klanten, patiënten of leerlingen. Externe agressie komt het meest voor in de gezondheidszorg. Maar ook andere publieke en dienstverlenende functies hebben hier regelmatig mee te maken zoals ambulancepersoneel, politie, horeca, openbaar bestuur, onderwijs, detailhandel en de vervoerssector. Hoewel externe agressie vaker voorkomt, heeft interne agressie meestal een grotere impact. Dat is met name het geval wanneer de leidinggevende zich misdraagt.

Gezondheidsklachten door agressie
Verbale agressie op het werk komt vaker voor dan fysieke agressie, maar is niet minder schadelijk.
Naast de daadwerkelijke pijn in het geval van fysiek geweld, kunnen verbale en fysieke agressie op het werk ook leiden tot psychische pijn en andere gezondheidsklachten zoals:
angstgevoelens;
slaapstoornissen;
maagpijn; en
psychosomatische klachten.

Al deze klachten kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim.

pesten

Structureel intimiderend gedrag door een of meer medewerkers, zoals bespotten, roddelen, negeren.

Lees meer
Pesten op het werk.

Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt zelfs de werksfeer. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer. Pesten op het werk is een serieus probleem. Het komt vaker voor dan mensen denken.

 

Voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer:

 • Zinloze taken moeten uitvoeren
 • Opzettelijk verkeerde beoordeling
 • Negeren en buitensluiten
 • Imiteren, belachelijk maken en grapjes over privéleven
 • Schreeuwen, vloeken, intimidatie en fysieke agressie
 • Roddelen

discriminatie

De wet gelijke behandeling verbied het maken van direct of indirect onderscheid op het werk, zoals o.a. godsdienst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid. 

Lees meer

Discriminatie vindt helaas ook op het werk plaats. Van alle discriminatieklachten die binnenkomen bij het College voor de Rechten van de Mens, heeft meer dan de helft te maken met arbeid.

Vormen van discriminatie:

Discriminatie op het werk kan op verschillende momenten plaatsvinden:

 • tijdens het solliciteren;
 • bij eventuele promoties;
 • bij ontslagrondes;
 • bij het vaststellen van beloning/salaris;
 • tijdens het werk zelf.

 

Wetten tegen discriminatie

Het wetboek verbiedt discriminatie. Dit is in de grondwet verankerd en op een aantal andere verschillende plekken in de wet verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:646, dat betrekking heeft op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en in het Wetboek van Strafrecht, dat discriminatie strafbaar stelt. 

Discriminatie mogelijk vanwege:

 • godsdienst;
 • levensovertuiging;
 • politieke overtuiging;
 • ras;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • hetero- of homoseksuele gerichtheid;
 • burgerlijke staat;
 • handicap of chronische ziekte;
 • leeftijd;
 • arbeidsduur (fulltime of parttime); 
 • soort contract (vast of tijdelijk).

seksuele intimidatie

Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele ondertoon dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast.

Lees meer

Seksuele intimidatie kan in alle soorten organisaties voorkomen.

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst wordt ervaren. Werkgevers zijn verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen, en als dat niet mogelijk is, in ieder geval zoveel mogelijk te beperken.

Seksuele intimidatie kan zich openbaren in (een combinatie van) drie vormen:

 • Woorden (verbale intimidatie): Hier moet gedacht worden aan seksueel getinte opmerkingen, grappen, intieme vragen stellen of toespelingen.
 • Gebaren, gezichtsuitdrukking (non-verbaal): Bijvoorbeeld staren, seksueel gerichte gebaren of het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via mail, WhatsApp of sms).
 • Direct lichamelijk contact (fysiek): Hieronder worden alle vormen van ongewenst lichamelijk contact verstaan. Dit kan een arm om de schouder zijn, beetpakken, knijpen, zoenen, de weg versperren, aanranden of zelfs verkrachten. In iemands “comfortzone” komen kan ook een vorm van fysieke seksuele intimidatie zijn.

 

Seksuele intimidatie kan opzettelijk plaatsvinden, maar ook onbedoeld als op die manier overkomen. Dit maakt het soms een lastig te herkennen probleem. Het gaat hierbij namelijk niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart: wat voor de één onschuldig is, kan voor de ander als vervelend, vijandig, vernederend of intimiderend ervaren worden. Het is belangrijk dat de perceptie van het slachtoffer serieus genomen wordt: iedereen bepaalt zelf waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag.

Iedereen kan te maken krijgen met seksuele intimidatie

Iedereen, vrouw of man, kan te maken krijgen met seksuele intimidatie. Een samenspel van zowel organisatie- als persoonsfactoren kan het risico op seksuele intimidatie op het werk vergroten.

Seksuele intimidatie komt in alle soorten organisaties voor. De kans is echter groter in sterk hiërarchische organisaties of organisaties waar een machocultuur heerst. Maar ook organisaties waar juist een losse omgangscultuur heerst zijn kwetsbaar voor seksuele intimidatie, doordat de grens tussen gewenst en ongewenst gedrag onduidelijk is.

Vertrouwenspersonen
Ermelo
Postbus 192
3850 AD Ermelo

Vertrouwenspersonen Ermelo 

 onderdeel van

06-28 171 799

Vertrouwenspersonen Ermelo ©2021